شهرداری احمدسرگوراب

بازگشایی و تعریض کوچه شهید جدیدی به همراه لوله گذاری جهت هدایت آب شالیزار کشاورزان

رضا نیکویی شهرداراحمدسرگوراب دربازدید ازبازگشایی وتعریض کوچه جدیدی عنوان کرد که فراخوان برای تعریض کوچه فوق از قبل ازعید به ساکنین داده شده بود که خوشبختانه دراین راه همشهریان محترم همکاری لازم را با شهرداری مبذول داشته اند. وی همچنمین خاطرنشان کرد آسفالت کوچه فوق تا مکانی که امکان تردد فنیشر میسر باشد صورت خواهد گرفت . وی در پایان ضمن قدرانی از همکاری شهروندان گفت کوچه بوستان هم به همراه کوچه فوق عملیات آسفالت آن انجام خواهد شد . 

    

Shahrdari Ahmadsargurab , All Rights Reserved