شهرداری احمدسرگوراب

بهسازی ، سنگ فرش و روشنایی حاشیه رودخانه داخل بازار

مسئول روابط عمومی شهری شهرداری از بهسازی ، سنگ فرش و روشنایی حاشیه رودخانه داخل بازار با اعتباری     بالغ بر 213 میلیون تومان خبرداد . 

Shahrdari Ahmadsargurab , All Rights Reserved