شهرداری احمدسرگوراب

رهبر معظم انقلاب: اگر هر ایرانی سه نهال بکارد برنامه دولت برای کاشت یک میلیارد نهال از سال ۱۴۰۲ و در طول چهار سال محقق خواهد شد.

رضا نیکویی شهردار احمدسرگوراب در طی بازدید ازدرختکاری حاشیه کانال فومنات ازنوع گونه چناروانبر ساحل ( حاشیه خیابان های پرستار و رجایی ) عنوان کرد که پروژه درختکاری درسطح شهر با جدیت درحال انجام است و متاسفانه با توجه به اینکه استان ما جژئ استان های شمالی کشور لاست ولی متاسفانه سرانه فضای سبز دراستان  بسیار پایین بوده و برای توسعه فضای سبز می بایست همه شهروندان تلاش کنند و درحفظ و حراست از این درختان کوشا باشند . 
                                                  خدمات شهری شهرداری احمدسرگوراب  
Shahrdari Ahmadsargurab , All Rights Reserved