شهرداری احمدسرگوراب

آموزش نحوه تفکیک پسماند های شهری ساکنین شهر بصورت حضوری در درب منازل و همچنین مدارس سطح شهر

  

Shahrdari Ahmadsargurab , All Rights Reserved