شهرداری احمدسرگوراب

تبریک اعیاد شعبانیه

قدم هایت بوسه گاه چشم هایمان ای گل نرگس جشن میلادت کاش به ضیافت ظهور می پیوست  
     میلاد نرگس پنهان گرامی باد 
Shahrdari Ahmadsargurab , All Rights Reserved