شهرداری احمدسرگوراب

جمع آوری پسماند و تفکیک از مبدأ توسط پرسنل شهرداری از درب منازل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Shahrdari Ahmadsargurab , All Rights Reserved