شهرداری احمدسرگوراب

حرص درختان با شروع فصل سرما

شهرداری همه ساله با شروع فصل سرما واحتمال بارش برف اقدام به حرص درختان سطح شهر توسط نیروهای فضای سبز شهرداری نموده تا در صورت بروز بحران کمترآسیب به فضای سبز شهری وارد شود . 

  

 

Shahrdari Ahmadsargurab , All Rights Reserved