شهرداری احمدسرگوراب

شهرداری احمدسرگوراب یک درجه ارتقا یافت

در اقدامی مثبت شهرداری احمدسرگوراب با یک درجه ارتقا زمینه‌ی مناسبی را برای پیشرفت و توسعه شهری احمدسرگوراب بدست آورده است. وزارت کشور در نامه‌ای با ارتقای درجه شهرداری احمدسرگوراب موافقت کرد و بر این اساس این شهرداری با یک درجه تغییر از درجه 1  به 2 ارتقا یافت. در این نامه که به امضای عبدلرضا رحمانی فضلی وزیر کشور رسیده ذکر شده است: بنابر بررسی های به عمل آمده و مستند به ضوابط تعیین شده از طرف سازمان امور اداری و استخدامی کشور از تاریخ 1/2/94 با ارتقای آن شهرداری از 1 به 2 مورد تصویب قرار گرفت تا ملاک عمل قانونی قرار گیرد.
 
 
گفتنی است هر چه درجه شهرداری یک شهر بالاتر باشد از بودجه‌ی بیشتری برخوردار خواهد بود و امکان اجرای طرح های عمرانی فراهم تر خواهد شد. شاخص های مهمی چون جمعیت، میانگین تفریغ بودجه، موقعیت جغرافیایی و نیز اهمیت سیاسی و اجتماعی از بابت مرکز استان بودن شهرها جزو مهم ترین مسایل مرتبط با درجه بندی شهرداری هاست که در هر دوره پنج ساله مورد ارزیابی واقع می شوند.

 

Shahrdari Ahmadsargurab , All Rights Reserved