شهرداری احمدسرگوراب

نصب علایم و تابلوهای راهنمایی و رانندگی در سطح شهر

نیکویی خدمات شهری شهرداری عنوان کرد در اجرای مصوبات شورای ترافیک و کمیته فنی فرمانداری شهرستان علایم ایمنی وترافیکی درسطح شهر نصب گردید . 

 

               

   

       

 

         

   

 

 

 

 

Shahrdari Ahmadsargurab , All Rights Reserved